motúná - question

Lingála English français
Nani ? Who? Qui ?
Níni ? What? Quoi ?
Oyo wápi ? Which? Quel ?
Wápi ? Where? Où ?
Ntángo níni ?
Eleko níni ?
When? Quand ?
Ndenge níni ? How? Comment ?
Bôni ? How much/many? Combien ?
Mpó (na) níni ?
Tina níni ?
Why? Pourquoi ?
Mpó na ... Because ... Parce que ...
eyano the answer, reply la réponse